Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Barnehageplass

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Alle barn som har fylt ett år innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har rett til plass fra august jfr. Lov om barnehager § 12a. Det må søkes plass innen søknadsfristen som er 1. mars for at rettigheten skal være gjeldende. Barnet har rett til plass i barnehage i den kommunen der det er bosatt:

 

Målgruppe

Barn 0–6 år som er bosatt i kommunen

Kriterier/vilkår

Disse blir prioritert ved opptak:

  • Barn med nedsatt funksjonsevne
  • Barn som barneverntjenesten har overtatt omsorgen for
  • Barn som har behov for hjelpetiltak fra barneverntjenesten

I tillegg har barnehagene egne opptakskriterier.

Lillehammer kommune har følgende opptakskriter:

Lillehammer kommune defineres som en opptakskrets.

1. Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritet ved opptak i barnehage.
Barn som det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenester §§ 4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd, har rett til prioritet ved opptak i barnehage.. (§ 13 i barnehageloven)


2. Barn/familie som er anbefalt plass etter faglig vurdering, gitt av lege, helsesøster, barneverntjenesten el.l.


3. Søsken av barn som går i barnehagen.

4. Barn fra barnehagens nærmiljø
Som et rekrutteringstiltak kan barn av ansatte i barnehagen bosatt i Lillehammer kommune få plass foran barn fra barnehagens nærmiljø.
Når søkere står likt foretas trekning.


Ved opptak til barnehagene skal det foretas en total vurdering av barnets situasjon og miljøet i barnehagen.

Pris for tjenesten

Maksimalpris
Stortinget fastsetter hvert år en maksimalpris, et øvre tak for hvor mye foreldre må betale for en barnehageplass. Maksprisen fra 1. januar 2023 er 3 000 kroner per måned. Fra 1. august 2024 reduseres maksprisen til 2000 per måned.
 
I de minst sentrale kommunene (kommuner som ligger i sentralitetssone 5 og 6 i sentralitetsindeksen til Statistisk sentralbyrå) reduseres maksprisen til 1 500 kroner fra 1. august 2024.
 
Har du flere barn i barnehagen?
Hvis du har mer enn ett barn i barnehage i samme kommune, skal kommunen sørge for at du får reduksjon i foreldrebetalingen. Det kalles søskenmoderasjon. Du skal få søskenmoderasjon uavhengig av om barna går i forskjellige barnehager, og i barnehager med forskjellige eiere.
Reduksjonen for det andre barnet er minimum 30 prosent, og for det tredje barnet og oppover er barnehageplass gratis.
 
For deg med lav inntekt
Det er to ordninger for husholdninger med lav inntekt:
 
Reduksjon i pris
Ingen skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin til barnehagen.
 
Gratis kjernetid
Alle familier med lavere samlet inntekt enn 615 590 kroner har rett til 20 timer gratis kjernetid i barnehagen i uken. Fra 1. august 2024 er inntektsgrensen 642 700 kroner.
 
Søk på eget skjema for redusert betaling og gratis kjernetid.
 
Gratis for familier i Finnmark og Nord-Troms
Alle barn i Finnmark og sju kommuner i Nord-Troms (Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa, Kvænangen, Karlsøy, Lyngen og Storfjord) får gratis barnehage.

Partnere

  • Helsestasjonen
  • PPT
  • Barnevernet
aaa

Lover og forskrifter

Kommunen har plikt til å sørge for denne tjenesten.

Se spesielt
Barnehageloven § 16, § 17 og § 18.
Barnevernsloven § 3-1, § 3-4 og § 5-1.
Forskrift om foreldrebetaling i barnehagen § 3, § 3a - § 3f.
Forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage.

Lover

Barnehageloven
Barnevernsloven

Forskrifter

Forskrift om familiebarnehager

Forskrift om foreldrebetaling i barnehager

Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver

Forskrift om saksbehandling ved barnehageopptak

Retningslinjer

Covid-19 – Smittevern i barnehager

Rammeplan for barnehagen

Rett til barnehageplass

___

Skjema

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du søker om barnehageplass via søknadsskjema til kommunen.

Har du krav på redusert betaling eller gratis kjernetid må du sende inn egen søknad om dette, en gang i året.

Vedlegg

Legg ved søknaden en uttalelse fra sakkyndig instans hvis barnet ditt har rett til prioritet.

Saksbehandling

Saksbehandling

Søknader om plass
Tildeling av plass skal skje i samsvar med de fastsatte opptakskriteriene som gjelder for barnehagen. Dine ønsker og behov skal tillegges stor vekt ved opptaket. Du skal varsles skriftlig om hvorvidt og i hvilken barnehage du har fått tilbud om plass.

Har du ikke fått ditt første ønske oppfylt, har du rett til å bli satt på søkerliste ved denne barnehagen. Ved supplerende opptak i løpet av barnehageåret skal først søkere fra søkerlisten tilbys plass i samsvar med de fastsatte opptakskriteriene.

Hvis du ikke har fått tilbud om plass, skal du få skriftlig beskjed om dette. Samtidig skal du få beskjed om at du kan kreve en begrunnelse for avgjørelsen, at du har rett til å klage og fristen for å klage.

Hvis barnet ditt har rett til prioritert plass og du ikke har fått tilbud om plass, har du rett til en skriftlig begrunnelse, beskjed om din rett til å klage og fristen for å klage.

Søknader om redusert betaling og gratis kjernernetid
Kommunen henter inn nødvendig dokumentasjon på personene i husholdningen og om husholdningens inntekt. Deretter fattes et vedtak.

 

Klagemulighet

Du kan klage hvis

  • du har fått avslag på søknaden om barnehageplass
  • du har fått plass, men ikke fått oppfylt verken første eller andre ønske
  • du har fått avslag på søknad om redusert foreldrebetaling eller gratis kjernetid.

Du må sende klagen innen 3 uker fra du mottok avgjørelsen. Hvis du bruker retten din til å kreve en begrunnelse, er klagefristen 3 uker fra du mottar begrunnelsen.

Hvis kommunen kommer til at barnet ditt skulle vært tilbudt den ønskede plassen, skal det tilbys første ledige plass etter at barn med lovfestet rett til prioritet er tilbudt plass. Hvis du ikke får medhold, går saken videre til klagenemnda i kommunen, som er klageinstans.

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Servicetorget
Telefon:61 10 77 00
Epost:servicetorget@lillehammer.kommune.no
Postadresse:Postboks 986 2626 LILLEHAMMER
Besøksadresse:Storgata 51 2609 LILLEHAMMER

Andre opplysninger

Oppdatert:2018-02-22 12:12
Gyldig fra2012-07-01
Gyldig til2018-12-31