I tillegg graves det ut for murer som skal opp langs Hamarvegen mellom krysset ved Storgata og krysset ved Holtevegen. 

Videre skal det også skiftes ut vann- og avløpsledninger i Storgata fram til Breisethvegen, opp Breisethvegen fram til Apalvegen, langs Hamarvegen sør for Holtevegen og nedre del av Breisethvegen fra krysset Hamarvegen/Holtevegen, se vedlagt kartskisse under merket med rosa.

Dette er et gang- og sykkelvegprosjekt som oppstod som et ønsket tiltak etter at Lillehammer ble sykkelby i 2010. Strekningen er en del av hovedtraséen for sykkel fra Søre Ål til høgskolen. Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Innlandet fylkeskommune, som er formell byggherre, og Lillehammer kommune.

For de som bor i nærheten vil anleggsarbeidene høres og sees. Trafikantene opplever redusert fremkommelighet og gang- og sykkelvegen er utilgjengelig. Alternative gangvegforbindelser er opprettet for myke trafikanter

 Arbeidene med vann og avløp vil pågå fram til våren da selve byggingen av gang- og sykkelvegen og masseutskifting av Hamarvegen vil starte opp.

Hele prosjektet er planlagt ferdigstilt i juli 2022.

Her finner du mer informasjon om prosjektet.