Planlagt oppstart for anleggsarbeidene er august 2020. Det er Dobloug entreprenør AS som skal gjennomføre anleggsarbeidene, som planlegges ferdigstilt i løpet av september 2021.

Oppgraderingen av gang- og sykkelvegen er en del av sykkelbysatsingen i Lillehammer kommune, noe som vil gi en bedre tilrettelegging og framkommelighet for myke trafikanter i framtiden.

Eksisterende kommunale vann- og avløpsanlegg er av eldre dato og er modent for utskifting. En fornying av ledningsnettet vil øke leveringssikkerheten på vann- og avløpstjenestene i området.

Anleggsarbeidet vil foregå langs Gudbrandsdalsvegen i hele anleggsperioden men på forskjellige deler av området etter en oppsatt framdriftsplan. Beboere og næringsdrivende vil oppleve noe støy fra anleggsområdet i perioden hvor arbeidet pågår.

Det må påregnes noe mindre fremkommelighet for myke trafikanter i anleggsperioden. Sikkerheten for myke trafikanter prioriteres, og det legges derfor opp til å holde gående- og syklende adskilt fra anleggsområdet. Det vil bli skiltet og markert hvilke ruter som til enhver tid gjelder.

For spørsmål i forbindelse med gang- og sykkelvegen kan Statens vegvesen kontaktes. Spørsmål knyttet til vann- og avløpsanlegget kan rettes til Lillehammer kommune – Vann og avløp.

Statens vegvesen:
E-post: arne.olav.kleiven@vegvesen.no, tlf: 402 27 257

Lillehammer kommune – Vann og avløp:
E-post: kari.myrholt.skarset@lillehammer.kommune.no, tlf: 481 23 815