Total lengde på dette ledningsstrekket er ca. 3 km. Traseen går i variert terreng i inn- og utmark og langs Messenlivegen.

Under arbeidene må det påregnes en del anleggstrafikk nær Messenlivegen og på noen private veger. For å ivareta egen og andres sikkerhet, bes forbipasserende vise hensyn til de som arbeider nær veg samt følge skilting på stedet. Arbeidene er planlagt å være ferdigstilt i høsten 2023, men det meste av anleggsarbeidene vil foregå i 2022.

Bakgrunnen for prosjektet er at eksisterende private avløpsanlegg er av eldre dato og utgjør en forurensningsrisiko i et område med dårlige infiltrasjonsforhold. Risikoen for forurensing i dette området er vurdert som økende. At eiendommene knyttes til offentlig vann- og avløp vil avhjelpe denne situasjonen.

For mer informasjon, ta kontakt med Elisabeth Børde på tlf. 61 10 77 00 (sentralbordet) eller 
e-post elisabeth.borde@lillehammer.kommune.no.