Investeringsbudsjettet innen vann og avløp i 2021 er på 180 millioner kroner. Midlene er fordelt slik:

  • Rehabilitering tekniske anlegg (26,3 mill): Rehabilitering av de to mest sentrale høydebassengene (Birkebeineren og Hage) og tre pumpestasjoner for kloakk prioriteres i år.
  • Sanering/utskifting av ledningsnett (50 mill): En rekke større og mindre saneringsprosjekter skal gjennomføres rundt omkring i byen. Gamle ledninger som lekker skal skiftes ut med nye, samt at kloakk og overvann (regnvann) skilles der det i dag er fellesledninger.
  • Nye tekniske anlegg (62 mill): Det nye vannverket i Hovemoen skal ferdigstilles. I tillegg etableres det en ny pumpestasjon for kloakk i Pinnikvegen på Vingnesenga, for å løse mangeårige utfordringer der.
  • Randsoneprosjekter (33,4 mill): Utbygging av nytt kommunalt ledningsnett er ikke prioritert i denne planperioden, men det er to prosjekter som ble påbegynt i forrige planperiode som skal ferdigstilles. Dette gjelder etablering av nytt ledningsnett og høydebasseng i Sjødalslia og  Krokvang.
  • Leveringssikkerhet (5,3 mill): Det pågår et mangeårig arbeid for å kartlegge og sikre kommunens vannkilder, og få etablert reservevannsforsyning. Reservevannsløsning vil være klar tidligst i 2025.

Tiltakene skal bidra blant annet til økt leveringssikkerhet, reduserte driftskostnader og lavere miljøbelastning. Prioriteringene som er gjort er nærmere beskrevet i hovedplanen, og basert på tiltstandsvurderinger og andre forhold som påvirker – f.eks. kostnader og miljø.

Les mer om vann- og avløpsprosjekter her: