Promillesatsen er 40/00 ved utskrivning av eiendomsskatt for boliger, fritidsboliger og boligdelen av landbrukseiendommer. Bunnfradraget for godkjente boenheter er satt til kr. 125 000,-. Promillesatsen ved utskrivning av eiendomsskatt for næringseiendom og øvrige eiendommer er 7 0/00. Tidligere verker og bruk som fra og med 2019 fikk utskrevet eiendomsskatt på et særskilt fastsatt grunnlag vil fortsatt ha en promillesats på 50/00. Det særskilte grunnlaget vil i 2022 utgjøre 3/7-deler av eiendomsskattegrunnlaget i 2018.

Eiendomskattelisten legges ut til offentlig ettersyn i fire uker fra og med 2. februar, i tråd med kommunestyrevedtak og med hjemmel i eiendomsskatteloven § 15. Listen viser skattepliktige eiendommer med angivelse av adresse, eiendomsskattetakst med eventuelt bunnfradrag for bolig/fritidseiendom, skattesats og utregnet eiendomsskatt for 2022. Det legges også ut lister over eiendommer som er helt eller delvis fritatt for eiendomsskatt med hjemmel i eiendomsskatteloven § 5 og § 7. Skattelistene er tilgjengelige på kommunens nettsider og hos servicetorget. Mer informasjon om skattelistene og regler for utskrivning av eiendomsskatt for 2022 finnes på kommunens nettsider.

Skattytere som har fått ny eller endret takst fra og med 2022 blir tilsendt eget brev med skatteseddel i løpet av januar. For øvrige skattytere vil fakturaen for 1. termin fungere som skatteseddel. Klage på eiendomsskattetaksten kan fremmes hvert år i forbindelse med den årlige utskrivingen av eiendomsskatt dersom det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere. Klage må sendes skriftlig innen 12. april til postmottak@lillehammer.kommune.no

Eventuelt til Lillehammer kommune, postboks 986, 2626 Lillehammer.

Informasjon om eiendomsskattelistene og utskrivning av eiendomsskatt for 2022 vil også bli publisert på kommunens nettside om eiendomsskatt.