Handlingsplan for avløp i spredt bebyggelse
Forurensing fra private avløpsanlegg kan havne i naboens drikkevannsbrønn, eller i bekker og vassdrag, og ender etter hvert opp i Mjøsa. Å ta vare på vannmiljøet vårt er en omfattende og viktig jobb. Tilstrekkelig rensing av avløpsvann er en stor bidragsyter for å opprettholde god vannkvalitet i vassdrag og innsjøer.

Lillehammer kommune har utarbeidet handlingsplan for opprydning av avløp i spredt bebyggelse, og arbeidet startes opp i 2021.

Hvordan berører det deg?
Hvis du har et eldre avløpsanlegg, eller har mistanke om at anlegget ditt ikke fungerer som det skal lenger, bør det oppgraderes så snart som mulig. Du kan gjøre dette på eget initiativ, eller alternativt vente til kommunen har vært på tilsyn og gitt et pålegg om utbedring, slik som det er beskrevet i handlingsplanen.

Oppgradering av private avløpsanlegg kan medføre store investeringer for hver enkelt husstand, og av den grunn vil det normalt bli gitt en frist på 2 år fra du mottar pålegg til anlegget skal være utbedret.

Retningslinjer for utslipp 
Hvilke regler som gjelder for avløp i spredt bebyggelse kan være vanskelig å ha full oversikt over for en privatperson. I forbindelse med den planlagte oppryddingen, er derfor også kommunens Administrative retningslinjer for utslipp av avløpsvann i spredt bebyggelse oppdatert. Retningslinjene er ment som  et hjelpemiddel for anleggseier og andre aktører i vann- og avløpsområdet.

I retningslinjene beskrives godkjente renseløsninger i Lillehammer kommune, søknadsprosessen og  hva kommunen krever ved etablering og oppgradering av private avløpsanlegg.

Ved spørsmål, ta kontakt med TO Vann og avløp v/Rasmus Kierudsen på e-post: rasmus.kierudsen@lillehammer.kommune.no eller telefon: 911 69 943.