Regjeringen har opprettet en tilskuddsordning for frivillige organisasjoner som følge av de ekstraordinære strømutgiftene. Tilskuddsordningen forvaltes av kommunene.

Disse lagene og organisasjonene kan søke: 

  1. Alle frivillige organisasjoner som er registrert i Frivillighetsregisteret er tilskuddsberettiget.
  2. Andre virksomheter som er eid av frivillige organisasjoner og har utgifter til strøm eller fjernvarme er tilskuddsberettiget. Det gjelder for eksempel i de tilfellene der et idrettslag har opprettet et aksjeselskap for å drifte idrettsanlegget. Det vesentlige er at frivillige organisasjoner (og tilknyttede virksomheter) som har strøm- eller fjernvarmekostnader får tilskudd, uavhengig av hvordan eierskap og driftsform på virksomheten som har strøm- eller fjernvarmeavtalen er organisert.
  3. Andre virksomheter med vesentlig innslag av frivillig virksomhet kan søke om tilskudd. Det gjelder for eksempel grendehus eid av samvirker der frivillig innsats er avgjørende for driften. Kommunen skal gjøre en konkret vurdering av om virksomheten anses som frivillig drevet.

Alle som søker må enten eie eller leie lokaler der de dekker løpende strøm- eller fjernvarmekostnader. Utgiftene må kunne dokumenteres gjennom regning eller lignende.

Hvordan søke? 

Bruk søknadsskjemaet som ligger på nettsiden www.lottstift.no/stromstotte

Der blir du bedt om å oppgi følgende informasjon:

  • Navn på organisasjon
  • Organisasjonsnummer
  • Kontaktinformasjon
  • Kontonummer
  • KWt forbruk desember og januar
  • Kommentarfelt
  • Strøm- eller fjernvarmeregning for desember og januar som vedlegg

Søknadsfrist: 15. mars 2022, kl. 13.00.