Kommunestyret fattet i møte den 26.08.21 i sak 63/21 følgende vedtak:

  1. Forslag til detaljreguleringsplan for Øvre Dahl steinbrudd med plankart datert 19.05.21, planbestemmelser datert 30.06.21 og planbeskrivelse datert 28.05.21 godkjennes, med følgende endringer:
  • Eier av Steinbruddet skal sikre tilfredsstillende drikkevann til de beboere som har sin drikkevannskilde som blir berørt av steinbruddet.
  • Av trafikksikkerhetshensyn skal perioden med driftsforbud angitt i planbestemmelsenes punkt 2.11, som nå er satt til 15.juli, utvides til første hverdag etter 1.august.
  • Lillehammer kommune ber Innlandet Fylkeskommune og/eller Statens Vegvesen om å vurdere reduksjon av fartsgrensa på strekningen mellom Øyer kommune og Gausdalsvegen.
  1. Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningsloven §12-12.

 

Sakens dokumenter ligger tilgjengelig her: 

Kommunestyrets vedtak kan påklages. Klagen vil bli lagt fram for planutvalget. Hvis planutvalget ikke finner grunn til å etterkomme klagen vil den blir oversendt til Statsforvalteren i Innlandet for endelig avgjørelse.

Klagen må angi vedtaket det klages over, hvilke endringer som ønskes og den bør begrunnes. Klageren kan be om at vedtaket som er gjort ikke tillates iverksatt før klagesaken er avgjort.

Klagefrist: 30.09.21

Eventuell klage sendes til Lillehammer kommune, postmottak@lillehammer.kommune.no eller postboks 986, 2626 Lillehammer.