Vedtak om høring/offentlig ettersyn

Planutvalget fattet i møte  07.04.2022 følgende vedtak:

1. Forslag til reguleringsplan for Kvartal 10 B med plankart datert 01.03.2022, planbestemmelser revidert 28.03.2022 med Byplansjefens alternativer og planbeskrivelse datert 21.02.2022 legges ut til høring/offentlig ettersyn.
2. Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-11.
3. Planutvalget ber om at det vurderes flere små leiligheter enn det som skisseres i planbeskrivelsen, både for å gjøre boligmarkedet tilgjengelig for flere og for variasjon i bomiljøet. Planutvalget oppfordrer til aktiv bruk av takflatene, for eksempel til felles uteoppholdsarealer, blågrønne tak eller energiproduksjon. Planutvalget oppfordrer også til at sirkulærøkonomi preger både rivnings- og byggeprosessen. De elementer fra eksisterende bygningsmasse som kan gjenbrukes, bør gjenbrukes, enten i dette prosjektet eller gjøres tilgjengelig for andre prosjekter.

 

Planforslaget legger til rette for boliger og forretning, med tilknyttet infrastruktur og fellesarealer.
Planforslaget legges til høring med to alternativer til bebyggelseshøyder.

Høringsfrist er den 08.06.2022

Hvis du har synspunkter, merknader eller opplysninger til planforslaget sender du de skriftlig til Lillehammer kommune på en av følgende måter:

Spørsmål kan rettes til saksbehandler Henrik Natvig, e-post:

Henrik.natvig@lillehammer.kommune.no

 

* Det vil bli avholdt informasjonsmøte mandag 30.05.2022, kl. 18:00-20:00, i Bryggerikvartalet - Elvegata 19, inngang 6, Lillehammer.