Planutvalget fattet i møte den 20.01.2022 følgende vedtak: 

  1. Forslag til reguleringsplan for Rudsbygd steinbrudd med plankart datert 27.10.21, planbestemmelser datert 23.12.21 og planbeskrivelse datert 23.12.21 legges ut til høring/offentlig ettersyn. 
     
  2. Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-11
     

Planforslaget regulerer utvidelse av eksisterende steinbrudd med tilhørende anlegg. Formålet med planarbeidet er å legge till rette uttak for og knusing av stein.  

Høringsfristen er den 16.03.2022

Hvis du har synspunkter, merknader eller opplysninger til planforslaget sender du de skriftlig til Lillehammer kommune på en av følgende måter:

Spørsmål kan rettes til saksbehandler Robert Digernes Eikås, e-post: robert.digernes.eikas@lillehammer.kommune.no