Fylkesmannen i Innlandet avdekket ingen avvik og gav ingen anmerkninger innen de områder som ble kontrollert 15. februar 2019 for Lillehammer kommune. Tilsynet utføres i utvalgte kommuner i hvert fylke og tar for seg kommunene som miljøvernmyndighet. Temaet for undersøkelsen vil ta utgangspunkt i krav som stilles kommunen som forvalter av forurensningsregelverket, jf. forurensningsloven om kommunene og kommuneloven om statlig tilsyn med kommunene. I 2019 er temaet forurenset grunn. Hovedhensikten med tilsynet er å kontrollere at kommunene følger opp myndigheten de har etter forurensingsforskriften kapittel 2.

Tilsynet 15. februar innebar en gjennomgang av hva kommunen gjør for å sikre at bestemmelsene i forurensningsforskriften kapittel 2 i forurensningsloven følges, hva kommunen gjør for å sikre kvalitet i saksbehandling og samordning med plan- og bygningsloven, hvordan kommunen sikrer at databasen oppdateres, og hvorvidt kommunen gjennomfører tilsyn med at bestemmelsene i forskriften følges.