Barnetreffen

Barnetreffen
Gratis tilbud til alle småbarnsfamilier med barn i alderen 0 - 5 år.
Vi befinner oss nå i nye lokaler; Familiens hus, Storgata 170. Velkommen!

Følg oss også på vår Facebook side

Barnetreffen holder oppe tirsdager og torsdager fra kl. 10:00 - 14:00. Her kan dere komme og gå når det passer. Vi kan tilby faste samlingstunder med sang, musikk, dans, foreldre og barn i trim, lesestunder og mye mer. Vi tar også opp ulike temaer som opptar dere foreldre.  Hva som skjer av aktiviteter finner dere på vår Facebook side.

Vi har felles lunsj der alle har med egen matpakke. Kaffe og te koster 10 kroner.
Hos oss er det et trygt og barnevennlig miljø med masse lek og moro. Vi har ammekrok, stellerom, spiseplass og lekerom med stor boltreplass. På Barnetreffen er det lek og sosialt samvær som står i sentrum.

Kontaktinfo:

Brita Ødegaard, brita.odegaard@lillehammer.kommune.no telefon: 928  06 041

Tone Rambæk Moe, tone.rambæk.moe@lillehammer.kommune.no telefon: 418 45 283

Marte Halsa Bakken, marte.halsa.bakken@lillehammer.kommune.no
 

Ergo- og fysioterapi

Ergoterapeutene og fysioterapeutene arbeider med barn og unge som har ulike problemer knyttet til bevegelse og aktivitet. Målet er at barn skal oppleve mestring, delta i lek og læring på egne premisser. Vi arbeider ut i fra oppgaver knyttet til:

 

• Barn med lettere motoriske vansker, som kan ha forsinket grov- eller finmotorisk utvikling.
• Barn med alvorlige utviklingsforstyrrelser.
• Barn utsatt for skade eller akutt sykdom.
• Barn med kroniske lidelser, for eksempel nevrologiske, revmatiske, ortopediske sykdommer, psykiske vansker eller hjerte- lungeproblematikk.

Mange av disse barna har sammensatte vansker med behov for tverrfaglig oppfølging.
Tjenesten er også opptatt av å jobbe helsefremmende ved å fokusere på å fremme bevegelse og aktivitet generelt, samt tiltak for å forebygge funksjonsvansker hos risikogrupper.
Tjenestene arbeider med barna i hjem, barnehage, skole, avlastning og ellers der barna oppholder seg.
Barn i alderen 0-18 år med behov for utredning kan henvises fra foreldre, helsestasjon- og skolehelsetjenesten, barnehager og skoler, PPT, fastleger, barnevernstjenesten og spesialisthelsetjenesten.
I Lillehammer kommune er det 1,6 årsverk ergoterapeuter og 2,6 årsverk fysioterapeuter som arbeider med barn.  Vi er organisert under tjenesteområdet Helsestasjonen i sektor Oppvekst, kultur og utdanning og holder til i Familiens hus. Det er også to selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter som arbeider med barn.

Teamkoordinator: Terje Ringen Grundstad

Tverrfaglige samarbeidsoppgaver vi er med på:
• Tidlig innsats i barnehage
• Tverrfaglige team i grunnskolen

Fysioterapi på Helsestasjonen:
Fysioterapitjenesten har et konsultasjonstilbud på helsestasjonene. Kort beskrevet går tilbudet ut på følgende:
En gang annenhver uke er det fysioterapeut tilstede på Helsestasjonen. Foreldre kan avtale time hos fysioterapeut på helsestasjonen.
Eksempler på typiske problemstillinger:
• Asymmetri/skjevhet
• Forsinket motorisk utvikling
• Fotproblematikk
I de aller fleste tilfellene er det tilstrekkelig med råd og veiledning i forhold til stimulering og tiltak som kan gjøres hjemme. Noen av barna vi møter under konsultasjonene har behov for lengre oppfølging fra fysio-og/eller ergoterapeut, og blir henvist på vanlig måte.

Kartlegging:
Vi foretar ulike typer utredninger knyttet til bevegelse og aktivitet, og kartlegger hvordan fysisk og kognitiv funksjon, sammen med omgivelsene, påvirker barn og unges funksjonsmuligheter.
Eksempler på dette kan være kartlegging av fin- og grovmotorisk funksjon. Et annet eksempel er kartlegging av barnets aktiviteter i samspill med omgivelsene hjemme og i barnehage/skole.

Behandling, trening og stimulering:
Det kan være stimulering av videre motorisk utvikling og trening av for eksempel balanse og styrke. Det kan også være læring og øvelse på konkrete aktiviteter som er viktige for barnet, for eksempel førskoleaktiviteter.
Tilbud kan gis individuelt eller i grupper. Intensitet varierer etter behov.

Tilrettelegging:
Vi tilrettelegger for at barn kan være aktive hjemme, i nærområdet og i barnehage eller på skolen. Det kan være behov for tilrettelegging av omgivelsene slik at barnet kan delta på lik linje med andre, ved ombygging eller hjelpemidler.
Vi tilpasser også ofte aktiviteter til det enkelte barnet. Et barn med funksjonsvansker har behov for at vanskelighetsgrad tilpasses det nivået barnet er på. Dette kan gjøres ved å finne frem til alternative metoder for å utføre en aktivitet, eller å forenkle selve aktiviteten.

Rådgivning og veiledning:
Barnet selv og foreldre eller andre pårørende tilbys gjerne råd og veiledning. Samarbeidspartnere, som annet helse- eller pedagogisk personell, mottar også råd og veiledning.
Eksempler kan være forslag til aktiviteter barnet kan drive på med i fritiden, hvordan barnehage og skolemiljø best mulig kan tilrettelegges og hvordan foreldre kan stimulere og aktivisere barnet sitt hjemme.

 

Familieteamet

Formål med tjenesten: Kommunalt forebyggende lavterskeltilbud for barn og unge 0 - 18 år. Vi skal være enkle å få tak i, gå raskt inn i saken, kan jobbe på alle arenaer.

Hvem får tjenesten: Barnet/ den unge og alle involverte; familien, foreldre i foreldrerollen, lærere, barnehage m.fl. Individ eller gruppe.

Eksempler på temaer:

- styrke/støtte foreldrerollen

- kommunikasjon foreldre-barn, familie-skole, elev-elev, personalgrupper

- søskenproblematikk

- barn i skilsmisse

- barn og psykisk syke foreldre, eller syke søsken

- barn og sorg

- konflikter på ulike nivåer

- noen å snakke med

- bistand ti event. videre henvisning

- temaer/kurs for personell eller foreldregrupper

- "store eller små" spørsmål/tanker

Hvordan få tjenesten: ta kontakt med oss på helsestasjonen eller pr telefon/mail. Tjenesten er gratis
 

- Tone R. Moe, mail: tone.rambak.moe@lillehammer.kommune.no.  Telefon: 61221770, mobil: 41845283
Teamkoordinator, Barnevernpedagog og PMTO terapeut

-Ane Sels-Agersten, mail: ane.sels-agersten@lillehammer.kommune.no,   Telefon: 61 22 17 70, mobil: 482 33 566
Psykolog

-Siri Nyenget, mail: siri.nyenget@lillehammer.kommune.no Telefon: 61 22 17 70, mobil 418 48 8 29
Klinisk sosionom

-Tina Hauer Hansen, mail: tina.hauer.hansen@lillehammer.kommune.no Telefon 61 22 17 70, mobil 415 89 792
Psykolog

Flyktningehelsetjeneste

Formålet med tjenesten: Fremme god helse og trivsel og forebygge sykdom og skade. Bli selvhjulpen i forhold til å skaffe seg nødvendig og riktig helsehjelp.

Hvem får tjenesten:
- alle flyktninger og asylsøkere som er bosatt i Lillehammer kommune
- alle familieforente til bosatte flyktninger

Hva tjenesten omfatter:
- kartleggingssamtaler med helsesykepleier og psykiatrisk sykepleier om fysisk og psykisk helse
- helseundersøkelser av overføringsflyktninger og familiegjenforente med lege.
- hjelp til å få fastlege
- informasjon, råd og veiledning i helsespørsmål.
- vaksinasjon
- syn- og hørseltester
- helseundersøkelser av spe- og småbarn

Andre temaer: seksualitet og samliv, prevensjon, barneoppdragelse i ulike kulturer, omskjæring, tvangsekteskap, psykisk helse, kosthold, tannhelse og fysisk aktivitet.

Tjenesten utføres både ved enkeltsamtaler og samtaler i grupper.

Ansatte:
Lege Monica Knutsen
Teamkoordinator og helsesykepleier Ulf Johansson
Helsesykepleier Oddny Nordlund
Helsesykepleier Åshild Stangeland
Psykiatrisk sykepleier Caren Evers

Lovgrunnlag: Helse og omsorgs loven og Smittevernloven.
Veileder: helsetjenestetilbudet til asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente.
Viktige samarbeidspartnere er fastlegene, flyktninghelsetjenesten i kommunen og Lillehammer voksenopplæringssenter.

Helsestasjon for barn 0 - 5 år

Helsestasjonen skal fremme helse, forebygge sykdom og skader, og bidra til at barn og unge med spesielle behov får den hjelpen de trenger

Tjenesten omfatter:

- hjemmebesøk
- barseltreff for mødre med nyfødte barn
- regelmessige helseundersøkelser v/helsesykepleier og lege
- henvisning til andre kommunale tjenester eller spesialister v/behov
- vurdering av barnets utvikling og trivsel
- veiledning og rådgivning til foreldre
- tverrfaglig samarbeid
- vaksinasjon

Veietid / drop inn tirsdag kl. 12:00-13:00 og fredag kl. 12:00-13:00, helsesykepleier er da tilgjengelig for spørsmål.

OBS! Ved akutt sykdom skal barnet til egen fastlege.

 

Teamkoordinator: Camilla M. Østensen, camilla.mollerlokken.ostensen@lillehammer.kommune.no
 

 

Helsestasjon for ungdom

Formål med tjenesten:
Forebygge uønskede svangerskap og kjønnssykdommer.  En å snakke med om du sliter hjemme, på skolen eller i fritida.

Hvem får tjenesten:
All ungdom mellom 13 og 25 år som hører til, eller som for tiden oppholder seg i kommunen.
Tjenesten er for både gutter og jenter.

Hva tjenesten omfatter:
Veiledning innen seksualitet og samliv
Prevensjon og prevensjonsveiledning
Gratis kondomer
Utføre graviditetstest
Testing på kjønnssykdommer
Noen å snakke med / psykisk helse

Åpningstider er :
mandager kl. 16-20 (helsesykepleier og lege)
onsdager kl. 12-16 (helsesykepleier).
Det er ingen timebestilling.

Besøksadresse: Lillehammer helsestasjon, Storgata 170, 2615 Lillehammer INNGANG NORD
Postadresse : Postboks 986, 2626 Lillehammer

Pris:Tjenesten er gratis.

For mer informasjon kontakt:

Lillehammer helsestasjon, telefon 61 22 17 70
Helsesøster for ungdom mobil nummer   993 21 770
 
ungdomshelsetjenesten@lillehammer.kommune.no
anne.sundt@lillehammer.kommune.no
ashild.stangeland@lillehammer.kommune.no

Se også nettsidene: http://www.unghelselillehammer.no/

Teamkoordinator: Ive Staune-Mittet
Tjenesteområdeleder: Brita Ødegaard  brita.odegaard@lillehammer.kommune.no

 

Jordmortjeneste

Jordmortjeneste

Formålet med tjenesten:

Sikre den gravide og hennes familie god helse ved å tilby regelmessige svangerskapskontroller. Kvinner kan selv bestille time fra uke 6, eller ved behov.

 

Hvem får tjenesten:

Alle gravide kvinner som bor i Lillehammer kommune er velkommen til svangerskapsomsorg hos en av jordmødrene på helsestasjonen.

 

Beskrivelse av tjenesten:

Svangerskapsomsorgen er en del av kommunens helsetjenester. Den gravide kvinnen kan selv bestemme om hun vil gå til fastlege, jordmor, eller hos begge. Alle friske gravide anbefales å følge et basisprogram med 8 kontroller. Konsultasjonstid som ny gravid er 60 minutter, de øvrige konsultasjonene er på 30 minutter. Alle første- og andregangsfødende tilbys hjemmebesøk av jordmor 1—3 dager etter hjemkomst fra sykehus. Videre gis alle med ekstra behov det samme tilbud, uavhengig av fødsel i rekken.

Velkommen til svangerskapsomsorgen i Lillehammer kommune

Standard skjema for anbefalte kontroller hos jordmor og fastlege. Ellers kontroller etter behov.

Den gravide velger selv om hun vil gå til lege eller jordmor.

Ta med "Helsekort for gravide" og urinprøve til hver kontroll!

 

 

Svangerskapsuke

 

 

Ansvar/program/tiltak

 

Timeavtale

8-12

Informasjon om kontroll program

Gjennomgang av «Helsekort for gravide»

- kartlegging av fysisk/psykisk helse, levevaner/rus

Svangerskapskontroll

Henvisning til ultralyd

 

12-16

Fastlege

Blodprøver + urinprøve

 

17-19

Lillehammer sykehus

Ultralydscreening

 

24

Svangerskapskontroll

Amming

Psykisk helse

Blodprøve av Rhesus negative

 

28

Svangerskapskontroll

Blodprøver: Hb

RhD profylakse ved Rh positivt barn

Terminbekreftelse

Glukosebelastning etter retningslinjer

 

32

Svangerskapskontroll

Erklæring av farskap dersom foreldre er ugift

 

36

Svangerskapskontroll

Informasjon om etterkontroll og prevensjon

Fødselsforberedelse /

Tilbud om foreldreforberedende kurs til 1. g. fødende

 

38

Svangerskapskontroll

Barselinformasjon

Informasjon helsestasjonstilbud, Barsel-/ hjemmebesøk

 

40

Svangerskapskontroll

Informasjon overtid

 

6 dg etter ultralydtermin

 

Den gravide ringer selv til fødeavd for å avtale time til overtidsvurdering. Kontrollen gjøres 7 dg etter ultralydtermin

 

1-3 dg etter hjemreise fra barsel

Barselbesøk av jordmor

 

 

Etterkontroll ca 6 uker etter fødsel

Samliv etter fødsel

Veiledning/administrasjon av prevensjon

Underlivsundersøkelse ved behov

 

 

Viktige tlf. nr.:

Jordmor Lillehammer:

61 22 17 70   

  • Standard blodprøver tas hos fastlege. Blodprøvene skal tas etter svangerskapsuke 12.
  • Den gravide skal ha kopi av blodprøvesvar. Oppbevares sammen med

                      «Helsekort for gravide»

  • Der det foreligger psykososiale utfordringer, skal det henvises til jordmor ved første kontroll.

 

Den gravide kan selv kontakte Lillehammer helsestasjon ved ønske om oppfølging. NB: Dette gjelder kun de som har bostedsadresse i Lillehammer kommune.

 

Gravide med spesielle behov:

  • Jordmødrene skal gi spesiell oppmerksomhet til:
  • Gravide med psykiske problemer
  • Kronisk somatisk sykdom
  • Gravide med rusproblemer
  • Kvinner med tidligere kompliserte svangerskap eller fødsel
  • Kvinner i en vanskelig livssituasjon

Ved tegn til komplikasjoner eller risiko vil den gravide bli henvist til en annen faginnstans eller spesialisthelsetjenesten. Svangerskapskontrollen skjer i et samarbeid mellom lege og jordmor.

 

 

 

Gratis helsetilbud til ikke-vestlige minoritetskvinner:

Kommunejordmødrene ved Lillehammer helsestasjon tilbyr gratis helsehjelp til ikke-vestlige minoritetskvinner i Lillehammer kommune.

Tilbudet består i:

  • Veiledning i familieplanlegging
  • Celleprøvetaking
  • Innsetting av hormonspiraler og kobberspiral
  • Å forebygge uønskede graviditeter og abort
  • Implantater (P-stav)

Vi tilbyr gratis konsultasjon og prevensjon på onsdager mellom kl. 12.00 og 15.00 ved Lillehammer helsestasjon. Lege i flyktninghelsetjenesten, Monica Knutsen har sin arbeidstid ved helsestasjonen på samme tidspunkt. Kvinner kan selv ta kontakt med helsestasjonen.

Dersom ønske om videre orientering om tilbudet, vennligst ta kontakt med oss på telefon 61221770 eller mail:

guro.grov.svensen@lillehammer.kommune.no

berit.fougner@lillehammer.kommune.no

gudveig.lilleengen@lillehammer.kommune.no

 

Lovgrunnlag:

Helse og omsorgsloven

 

Pris:

Konsultasjoner hos jordmor er gratis.

 

For mer informasjon og bestilling av time:

Kvinner kan selv ta kontakt for timebestilling.

 

Relevante lenker:

Stiftelsen Amathea- gratis veiledning

Helsedirektoratets nettsted for gravide

Amming: «Hvordan du ammer ditt barn»

«Er du gravid?- Informasjon om svangerskapsomsorgen

Farskap og foreldreansvar

Kostholdsråd til gravide

Sikring av barn i bil

Småbarnsforeldres rettigheter.

Ungdomsbasen

Ungdomsbasen er en forebyggende tjeneste for ungdom i alderen 13 - 20 år. Ungdomsbasen er et frivillig tilbud.
Det er gratis å benytte Ungdomsbasen

Ungdomsbasen har som målsetting å forebygge problemutvikling hos unge og å bidra til positiv endring for ungdom som trenger hjelp til å mestre hverdagen. Det er også en målsetting å samle kunnskap om barn og unges levekår i Lillehammer kommune. Ungdomsbasen skal beskrive utviklingstrekk i ungdomsmiljøene og eventuelt belyse mangler på systemnivå.

Ansatte på ungdomsbasen driver oppsøkende sosialt arbeid, og er å finne der ungdom oppholder seg. Dette kan være i sentrum, ved ulike ungdomsarrangement og på ungdomsskolene og videregående skoler. Ungdomsbasen er vanligvis å finne på ungdomsskolene hver torsdag.

Ved å være tilstede over tid ønsker Ungdomsbasen å komme i kontakt med ungdom tidlig og å avdekke eventuelle behov for støtte. Ungdomsbasen tilbyr råd/ veiledning, samtaler og systematisk oppfølging. Ungdomsbasen hjelper den enkelte å komme i kontakt med andre deler av hjelpeapparatet der det er nødvendig.

Vanlige temaer mellom ungdom og ansatte på Ungdomsbasen er vennskap, familie, seksualitet, skole/ jobb, konflikter, vold, rus osv.

Ungdomsbasen er en del av Lillehammer helsestasjon og har tre ansatte med sosialfaglig utdanning. Ungdomsbasen samarbeider blant annet med foreldre/ nettverk, skole, barneverntjeneste, ulike helsetjenester og politiet.

Ungdomsbasen driver LOS-prosjektet. LOS-prosjektet skal bidra til at flere ungdommer gjenomfører videregående opplæring, og har et særlig fokus på overgangen mellom ungdomsskole og videregående skole. Prosjektet arbeider for at:

ungdommen skal ha økt tilstedeværelse på skolen
ungdommen skal ha tilstrekkelig tilstedeværelse til å få karakterer i fagene, eventuelt bedre egne prestasjoner
ungdommen skal oppleve økt trivsel og mestring i skolehverdagen
ungdommen skal ha et godt koordinert nettverk av ressurspersoner
overgangen fra ungdomsskole til videregående skal være oversiktlig og helhetlig
Ungdommene tilbys tett og individuelt tilpasset oppfølging. Dette innebærer kartlegging av den enkeltes ressurser og risikofatorer, sosialfaglig oppfølging og råd/ veiledning til ungdommen, foreldre og andre som er viktige for at ungdommen skal lykkes.

Ungdomsbasen holder til i Jernbanegata 4a. Det er åpent for ungdom opp til 20 år hver onsdag kl. 15:00 - 18:00.
Følg  Ungdomsbasen på Facebook og på Instagram #ubasen

Ungdomsbasen kan kontaktes på postmottak:  ungdomsbasen@lillehammer.kommune.no

http://www.lillehammer.kommune.no/tjenester-a-a.182766.no.html
 
Tom Erik Kleven: 948 37 886  / tom.erik.kleven@lillehammer.kommune.no
Smestad ungdomsskole

Kristin Hovden: 906 43 991 / kristin.hovden@lillehammer.kommune.no.
Hammartun skole.

Trine Cecilie Hansen: 481 10 988 / trine.cecilie.hansen@lillehammer.kommune.no
Åretta ungdomsskole

Eivind S. Dahl: 908 94 769 / eivind.sander.dahl@lillehammer.kommune.no

 

Utenlandsvaksinering og smittevern

Smitteverntjenesten - Utenlandsvaksine -  Helsetjeneste til flyktninger

Under denne overskriften er det samlet 3 kommunale tilbud som omhandler vaksinering og smittevern.
Se ønsket deltjeneste for nærmere opplysninger.

 

Utenlandsvaksinering
Formålet med tjenesten: Forebygge alvorlige og smittsomme sykdommer hos den enkelte reisende.
Hindre spredning og import av smittsomme sykdommer.

Vaksinasjon kan være aktuelt ved reiser til land utenfor Vest-Europa, Nord-Amerika og Australia.

Se anbefalinger fra Folkehelseinstituttet ved å klikke her:

Hva tjenesten omfatter:
Vurdering av behov for vaksinering utfra reisens mål og omfang
Rådgivning om mathygiene og generelle forebyggende helsetiltak, råd mot myggstikk, eventuelt resept på medikamenter mot malaria
OBS ! I enkelte land, slik som Sentral-Afrika og deler av  Sør-Amerika, kreves vaksine mot gul feber før innreise
Lovgrunnlag:
Smittevernloven, Anbefalinger fra WHO og Folkehelseinstituttet.
Kommuneoverlegen er medisinskfaglig ansvarlig.

Hvordan få tjenesten:
Timebestilling, helst 4-5 uker før avreise.
Telefon 61221770
Mulighet for timer alle ukedager.

Pris:
Kunden må betale for konsultasjon og vaksinekostnadene kommer i tillegg. Veiledende priser fra Folkehelseinstituttet.
Vi har betalingsterminal.
OBS: det blir krevd gebyr kr 300,- for ubenyttet time. Avbestilling må skje 24 timer før.

For mer informasjon kontakt:
Helsesykepleier Ranghild Solberg Torp:
ragnhild.solbeg.torp@lillehammer.kommune.no 
Helsesykepleier:  Ingunn Kvamme:
Ingunn.Kvamme@lillehammer.kommune.no

Teamkoordinator: Ulf Johansson
Tjenesteområdeleder, Brita Ødegaard Brita.Odegaard@lillehammer.kommune.no

 

Smitteverntjenesten
Formålet med tjenesten:
Verne befolkningen mot smittsomme sykdommer og hindre spredning

Hvem som får tjenesten:
Alle som oppholder seg eller bor i kommunen og som kan ha mistanke om smittsom sykdom.
Personer i enkelte yrker eller studier som skal kontrolleres for tuberkulose (for eksempel helsepersonell, lærere, førskolelærere)
Definerte risikogrupper for tuberkulose i Norge har plikt til tuberkulosekontroll. (Arbeidsinvandrere, flykninger, familiegjenforening, asylsøkere) Disse vil få tilsendt brev.
Hva tjenesten omfatter:

Ha løpende oversikt over de infeksjons- epidemiologiske forholdene i kommunen
Veiledning til og oppfølging av personer med smittsom sykdom
Individuell helseundersøkelse som også kan omfatte blodprøver og avføringsprøver
Vaksinasjon
Tuberkulosekontroll. Denne kan omfatte henvisning til blodprøve og røntgen av lungene
Miljøundersøkelser
Hvordan få tjenesten:

Timebestilling ved Lillehammer helsestasjon, telefon 61 22 17 70

Rutinemessig innkalling av definerte grupper.

Henvisning fra fastlege.

Det er et nært sammarbeid mellom smitteverntjenesten og flykningetjenesten.

Pris:Tjenesten er gratis.

Lovgrunnlag: Smittevernloven, Folkehelseinstiuttets- og Helsedirektoratets anbefalinger.

Kontaktpersoner:
Helsesykepleier Ingunn Kvamme
Teamkoordinator/ Helsesykepleier Ulf Johansson

Kommuneoverlegen er hovedansvarlig for kommunens smittevernstjeneste og kan kontaktes i rådhuset, Storgata 51, telefon 61 05 05 00