Det skal finnes en Koordinerende enhet for habiliterings- og rehabiliteringsvirksomheten i kommunen, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 7- 3
Koordinerende enhet skal bidra til å sikre helhetlig tilbud til pasienter og brukere med behov for sosial, psykososial eller medisinsk habilitering og rehabilitering.

Koordinerende enhet skal ha overordnet ansvar for arbeidet med individuell plan og for oppnevning, opplæring og veiledning av koordinator.

Tildelingsenheten for helse- og sosialtjenester har funksjon som Koordinerende enhet.
De har blant annet ansvar for:

  • vurdering og saksbehandling av saker vedrørende helhetlig habilitering/rehabilitering 
  • søknad om koordinator og individuell plan.
  • ha oversikt over koordinatorer og eksisterende individuelle planer (IP) i kommunen
  • kvalitetssikre arbeid med individuelle planer (IP)
  • medvirke til opplæring og veiledning av koordinatorene
  • bidra til tverrfaglig og tverretatlig samarbeid
  • samarbeid med helseforetak


Kontaktinformasjon
Tone Flønes
systemkoordinator Koordinerende enhet
Tildelingsenheten for helse- og sosialtjenester
Telefon 61 10 51 20
Mobil  988 00 801

Les mer om individuell plan
Her finner du kommunens søknadsskjema til Individuell plan og koordinator

Helsedirektoratet har utarbeidet en brosjyre "Ditt liv, din plan", til deg som kan ha behov for langvarige og koordinerte tjenester https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1500/IS-2805%20Brosjyre_Koordinator_IndividuellPlan.pdf