Nasjonalt
Det var en nedgang i antall nye pasienter innlagt i sykehus med covid-19 som hovedårsak i uke 46, etter en økning siste fire uker. Det er foreløpig rapportert om 146 nye pasienter i uke 46, etter 163 i uke 45. Det har vært en nedgang i de fleste aldersgruppene siste uke. Det er foreløpig rapportert om 20 nye pasienter innlagt i intensivavdeling i uke 46, etter 27 i uke 45.

Antall ukentlige dødsfall har vært økende de siste fem uker. Det er foreløpig registrert 45 covid-19 assosierte dødsfall i uke 46 etter 42 i uke 45. De siste 4 uker var medianalderen på de døde 85 år.  Antall dødsfall i uke 46 er det høyeste registrert i 2021 og på nær tilsvarende nivå som i begynnelsen av pandemien.

Det har vært en oppgang i antall meldte tilfeller siste fem uker. Det er foreløpig meldt 14 626 tilfeller av covid-19 i uke 46, 24 % økning siden uke 45 (11 816) og det høyeste antall meldte tilfeller på en uke så langt i pandemien. Det har vært store endringer i teststrategi gjennom høsten, og det har vært økt bruk av selvtester og jevnlig testing i enkelte grupper som påvirker hvor mange som testes og oppdages. Data om meldte tilfeller er derfor ikke direkte sammenlignbare over tid.

Lillehammer

Antall tilfeller forrige uke

44

Antall smittede per 100 000 siste 14 dager

232

Personer testet (PCR-test. Hurtigtest for hjemmetesting kommer i tillegg)

461

(1,6 % av befolkningen)

Andel av befolkning vaksinert 1.dose

81,9 %

Andel av befolkning vaksinert 2.dose

75,4 %

Smittesituasjonen på Lillehammer har vært preget av jevn økning siste uker. Det er nå smitte i flere aldersgrupper, men fortsatt er hovedvekten av smitte blant de yngre. I november måned er 38% av de smittede under 24 år og 89 prosent av de smittede er under 65 år. 13 prosent av de smittede har ukjent smittested, mens 54 prosent har smittested i husstand eller privat sammenkomst. 10 prosent har skole som smittested. Smittede barn i barnehage/skole håndteres med anbefaling om test av nærkontakter.

I helsetjenesten er det påvist enkelte tilfeller men det er ikke pågående utbrudd. Fastlegene beskriver stor pågang av pasienter med luftveisinfeksjoner. Det er høy oppslutning om testing i kommunen. Dette gir god oversikt over lokal smittesituasjon. Selvtest hjemme med hurtigtest ved symptomer og etter nærkontakt er nå anbefalt teststrategi.

I Innlandet har antallet sykehusinnleggelser med covid-19 som hovedårsak siste fire uker vært stabil med 2-6 innleggelser ukentlig. Antall smittede per 100 000 siste 14 dager er på 232 i Innlandet.

Generelt
Høy vaksinasjonsdekning bidrar til å bremse, men ikke stoppe smittespredningen. Selv om antall registrert smittede har økt jevnt fra uke 41 fram til uke 46 ser det ut til at verken antall nye innleggelser eller antall overføringer til intensivavdeling for covid-19 økte i uke 46. Det er for tidlig å vurdere om dette er en varig, ny trend.

Forekomsten av luftveissymptomer i befolkningen i uke 46 er fremdeles på et høyt nivå. Konsultasjoner hos lege for akutt luftveisinfeksjon er fremdeles høyt. Influensa er fortsatt ikke i spredning i Norge og det påvises kun sporadiske tilfeller. Utbruddet av RS-virus i Norge ser ut til å ha nådd toppen, men er fremdeles på et høyt nivå.


Risikovurdering Lillehammer
Lavt nivå på innleggelser og ingen betydelige konsekvenser av smittespredning for samfunnet (Scenario 1: Noe smitte spesielt blant uvaksinerte barn, samt gjennombruddsinfeksjoner hos vaksinerte). Det er økende smittespredning nasjonalt og lokalt.

Følgende punkter er viktig å fokusere på:

  • Det er nødvendig å minne alle uvaksinerte voksne om at vaksinasjon kan beskytte dem mot alvorlig sykdom.
  • Oppfriskningsdosen til de eldste vaksinerte vil forhåpentligvis beskytte dem ytterligere, og kommunene må prioritere denne vaksineringen.
  • Helsepersonell tilbys oppfriskningsdose for å redusere fare for å smitte pasientene.
  • Arbeid for å øke etterlevelse av de generelle smittevernrådene i befolkningen, herunder den sterke oppfordringen til både vaksinerte og uvaksinerte om å holde seg hjemme og teste seg ved nyoppståtte symptomer.
  • Sikre god tilgang til selvtester og bidra til god informasjon om hva de skal gjøre ved positiv selvtest.
  • Kommunene og sykehusene må ha beredskap for fortsatt økning av covid-19 og en samtidig økning med andre luftveisinfeksjoner.
  • Influensavaksinasjon av risikogruppene og helsepersonell er viktig.