Antall smittede 6
Kjent smitteveg 5

 * Kjent smittevei betyr at smittevei/-kilde er kartlagt som ledd i smittesporing. Bekreftede tilfeller er som hovedregel i karantene da de blir testet og utgjør en mindre smitterisiko i samfunnet. 

Vurdering 
Smittesituasjonen uttrykt i antall tilfeller per 14.dag per 100.000 innbyggere er nå 22.  
Nasjonalt fortsetter smittetallene å falle etter toppen i uke 11. Mesteparten av nedgangen skylles nedgang i Oslo og Viken. Det er fortsatt spredte utbrudd i enkelte kommuner, også i Innlandet. Disse håndteres med lokale tiltak i form av økt testing, smittesporing, og eventuelle kontaktreduserende tiltak.  
Siste uke ble det testet 395 personer med folkeregistrert adresse Lillehammer (1,4% av befolkningen). Høy oppslutning om testing gjør at kommunen raskt vil fange opp smitte. Kapasitet på smittesporing og testing er god.  
Risikonivået vurdert etter Folkehelseinstituttets veileder vurderes til å være N1 (ingen eller få tilfeller, men mulighet for oppblussing).  

For å redusere risiko for lokale utbrudd er det viktig at alle følger gjeldende smitteverntiltak. Følgende gjelder uansett alltid:  
- Vær hjemme ved symptomer og test deg. 
- Begrens antall sosiale kontakter - Hold avstand - Vask hendene 

Kommuneoverlegen i Lillehammer
Morten Bergkåsa