Analyser og utredninger:


Relevante dokumenter:

Planprogram

Kommuneplanens arealdel 2011-2024:

Byplanen:

Byutvikling 2044


Ny plangrense for kommunedelplan for Lillehammer by.


Innspill

Innspill til ny arealbruk kan sendes fortløpende, men vi kan ikke garantere at innspill som sendes nå er konsekvensutredet når planen legges ut på offentlig ettersyn.

Ved innspill til ny arealbruk må det tydelig henvises til aktuell eiendom/område, og det må legges ved kart som viser dette. Bruk gjerne skjemaet nederst på denne siden. Liste over mottatte innspill til arealbruk pr. 7. august 2017 kan ses her (oppdateres ikke).

Kontaktpersoner
Byplansjef Inger Stubsjøen - 61 05 10 47 - inger.stubsjoen@lillehammer.kommune.no

Marianne Bismo - 61 05 09 35 - marianne.bismo@lillehammer.kommune.no

Gunhild Stugaard - 61 05 09 34 - gunhild.stugaard@lillehammer.kommune.no

Merknader/innspill til planene: