Innsatsteamet er organisert under Tildelingsenheten i kommunen. Teamet består av ergoterapeut, fysioterapeut og sykepleier. En saksbehandler er tilknyttet teamet. Oppfølgingen fra innsatsteamet er tidsavgrenset, gratis og kommer i tillegg til eventuelle andre kommunale tjenester.

Innsatsteamet skal bidra til:

  • Å bedre brukers mulighet til fortsatt å bo hjemme
  • Å trygge overgangen mellom sykehus/institusjon og hjem
  • At rehabilitering kan foregå i hjemmet, istedenfor i institusjon
  • Tilrettelgging med hjelpemidler i hjemmet i forbindelse med hjemreise fra sykehus/institusjon

Aktuelle brukere:
Innsatsteamet er en tjeneste for de som har hatt en sykdom eller akutt hendelse som gjør det vanskelig å fungere i eget hjem.

Kontaktinformasjon:
Dette er ikke en tjeneste det kan søkes direkte om. Saksbehandlere ved Tildelingsenheten avgjør hvem som tildeles tjenesten og fatter vedtak. For mer informasjon, kontakt Tildelingsenheten for helse-og omsorgstjenester, telefon 610 50548 .
Telefonen er betjent på hverdager fra kl. 9-11 og 13-15