Miljøfyrtårnets hovedkontormodell er et felles verktøy som skal sikre en effektiv miljøledelse i kommunen. Modellen skal nå benyttes av alle kommunale virksomheter i Lillehammer, hvor miljøfyrtårnets hovedkontor styres fra Rådhuset. Neste steg er sertifisering av andre kommunale virksomheter, blant annet skoler, barnehager, bibliotek og helsehus. Før året er omme skal 11 kommunale virksomheter være sertifisert etter hovedkontormodellen.

Miljøfyrtårnsertifiseringen tar for seg et bredt spekter av temaer, som arbeidsmiljø, avfall, innkjøp og energi. Målet er å få en bedre miljøledelse i kommunen ved å oppdatere og skjerpe inn eksisterende rutiner, samt få inn nye rutiner for å tenke miljø i arbeidshverdagen. 

Lillehammer kommune er i ferd med å sette profil i sitt kvalitets- og miljøarbeid. Vi håper videre at Lillehammer kommune som hovedkontor kan fremstå som rollemodell for andre virksomheter – internt og eksternt – som ønsker å holde høy miljøprofil. På sikt skal alle kommunale enheter (totalt 50 stykker) sertifiseres etter miljøfyrtårnordningen. Vi oppfordrer alle andre bedrifter i Lillehammer til å ta tak i sin egen virksomhet!

Se film om miljøfyrtårnarbeidet her.