Det vises til "Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelse 2018-2021", vedtatt av Lillehammer kommunestyre 22.februar 2018. Planens kapittel 5.4 Handlingsprogram skal rulleres årlig, og det er nå tid for 4.gangs rullering. Det tas sikte på politisk behandling av handlingsprogrammet i desember 2021 og januar 2022.

Vedtatt plan er tilgjengelig i PDF-format her: Fysisk aktivitet og naturopplevelse 2018-2021 - kommunedelplan rullert høst20.pdf

Handlingsprogrammet som nå skal høres er tilgjengelig her:  Fysisk aktivitet og naturopplevelse 2018-21 kap 5.4 høring 2021

Eventuelle merknader til planforslaget sendes skriftlig til Lillehammer kommune, Park og idrett, Postboks 986, 2626 Lillehammer eller til postmottak@lillehammer.kommune.no innen mandag 1.november 2021.