Arbeidene omfatter å rive eksisterende stålrørskulvert under Hammersengvegen og Storgata og legge bekken i en ny betongkulvert/kanal. Oppstrøms Hammersengvegen skal bekkeløpet erosjonssikres med natursteinmur langs sidene og plastres med stein i bunnen. Det skal også skiftes ut og legges om VA-ledninger samt signal og strømkabler i forbindelse med arbeidene. På parkeringsplassen ved tannklinikken skal det etableres et regnbed ut mot Storgata. Hammersengvegen skal reetableres som den er. Parkeringsplassen skal reetableres med ny oppmerking og berørt del av Storgata skal reetableres med ny sykkelveg og fortau.

Området som er berørt er markert med rødt på kartutsnitt. Situasjonskart viser hvordan området skal fremstå etter at arbeidene er ferdige.

Arbeidene skal være ferdigstilt juni 2022.

Kontaktinformasjon: Tore Bakke.