I tråd med kommunestyrets vedtak i sak 10/17 av 23.02.17 legges rådmannens forslag til endring av lokal forskrift om skolekretsgrenser i Lillehammer kommune ut på høring.

Høringsbrevet finner du her

Lokal forskrift med forslag til endring finner du her