Behandling av søknader

Søknadene skal etter planen behandles politisk i Formannskapet 27. april. Politisk behandling vil i sin natur innebære at det gjøres politiske prioriteringer. I behandlingen kan det dermed gjøres prioriteringer som kommer i tillegg til de prioriteringer som er gjort i forkant av utlysningen. 

Fordeling av midler

  1. 500 000 til fellestiltak for bedrifter som er særlig rammet av smittevernsrestriksjoner. Organisasjoner som representerer flere bedrifter kan søke. Vi oppfordrer organisasjoner til å gå sammen om tiltak. Tilskudd krever at organisasjonene matcher beløpet som gis i tilskudd
  2. 2,1 millioner kroner i støtte til bedrifter som er rammet av smitteverntiltak. Kun bedrifter som var etablert før 12. mars 2020 kan søke. Omsetningsfallet må være på over 25 % (merk at dette er endret siden første publisering av ordningen). Nivået på støtten avhenger av hvor mange som søker. Hver søker som kvalifiserer til støtte vil få en andel av totalt støttebeløp

Beregning

Bedriftens andel = Bedriftens justerte omsetningsfall / totalt justert omsetningsfall for alle søkere

Justert omsetningsfall beregnes slik:

«Omsetning mars 2019-februar 2020» minus «omsetning mars 2020-februar 2021» minus «tildeling fra statlig kompensasjonsordning» minus «50 % av tildeling til utvikling/omstilling (eks Innovasjon Norge og kommunens ekstraordinære næringsfondsmidler)»

Maksimal utbetaling til hver bedrift er 125 000 kroner.

Eksempel:

  • Omsetning mars 2019 - feb 2020 = 3 000 000 kroner
  • Omsetning mars 2020 - feb 2021 = 1 500 000 kroner
  • Tildeling statlig kompensasjonsordning = 50 000 kroner
  • Støtte til omstilling fra Innovasjon Norge = 400 000 kroner

Beregnet justert omsetningsfall = 3 000 000 - 1 500 000 - 50 000 - 400 000*50% = 1 250 000. Om vi sier at totalt justert omsetningsfall for alle godkjente søkere er 50 millioner, skal denne søkeren ha 2,5% av 1,6 milloner, det vil si 40 000 kroner.

Tillitsbasert ordning og kontroller

I utgangspunktet er dette er en tillitsbasert ordning. Samtidig vil det gjøres noen kontroller av de oppgitte data:

  • Oppgitte data for tildeling fra statlig kompensasjonsordning vil sjekkes opp faktisk tildeling
  • Oppgitte data for tildeling fra næringsfond og Innovasjon Norge vil sjekkes opp mot faktisk tildeling
  • Når det gjelder oppgitte data for omsetning vil det gjøres stikkprøver for å sannsynliggjøre nivåene. Stikkprøver vil gjøres mot offentlig tilgjengelig regnskapsdata, og der det foreligger, data fra den statlige kompensasjonsordningen. I tilfeller der stikkprøver skaper usikkerhet om oppgitte tall er riktig, kan søker bli bedt om utfyllende informasjon

Hvordan søke?

Søknader til ordning 2 må sendes inn via regionalforvaltning.no. Vi oppfordrer alle søkere til å lese hjelpetekstene i søknadsskjemaet grundig, og også lese gjennom "Viktig info" under fanen i søknadsskjemaet som heter "Søknadsopplysninger". Vi forventer mange søknader til denne ordningen, og kommer ikke til å ha kapasitet til å følge opp søkere som ikke fyller ut søknadsskjemaet med forespurt informasjon. Det er lagt opp til et svært forenklet søknadsskjema denne gangen, og de feltene som gjenstår (med ett unntak som er tydelig spesifisert) skal fylles ut. Les også spørsmål & svar under for mer informasjon. Denne oppdateres med nye spørsmål som kommer inn. Om noe er uklart ber vi om at dere tar kontakt for å gjøre nødvendige avklaringer. Gjør dette så tidlig som mulig ved å sende en epost til Eirik Haagensen: eh@vekst.lillehammer.no.

Søknader til ordning 1 bruker ikke det samme søknadsskjemaet. Organisasjoner som ønsker å søke denne ordningen bes om å ta kontakt med næringssjef Eirik Haagensen for en dialog om hva som bør inngå i en søknad.

Spørsmål og svar

Hvorfor kan ikke kommunen si noe om størrelsen på tilskuddet?

Kommunen har en viss sum til fordeling i denne ordningen. Vi vet ikke hvor mange som søker, og dermed kan vi heller ikke si noe hvor mye hver søker kan få.

Staten snakker om uunngåelige faste kostnader. Hva er grunnlaget for beregnet støtte i denne ordningen?

Vi tar kun utgangspunkt i omsetningsfall, og justerer det for tilskudd/kompensasjon som bedriften allerede har fått. Så vil andelen av totalpotten på 1,6 millioner kroner være avhengig av hvor mange andre som søker

Vi hadde ikke omsetning året før korona fordi vi pusset opp. Hva gjør vi da?

I slike tilfeller kan dere søke basert på omsetningsfall fra året før. I slike tilfeller må dere legge til en ny rad i oppstillingen i arkfanen Økonomi og samtidig legge inn en forklarende tekst i "Kommentarer til kostnadsplan". Har dere ikke hatt sammenlignbar omsetning, så oppfordrer vi til å ta kontakt for å se om vi kan bli enige om et relevant sammenligningsgrunnlag.

Hvorfor er det en maksimal grense på tilskudd til enkeltbedrifter?

Vi ønsker å nå mange med denne ordningen, og vi ønsker derfor ikke at noen få bedrifter skal sitte igjen med en svært stor andel.

Hva menes med at bedriften skal være rammet av smitteverntiltak?

Omsetningsfallet må kunne kobles til smitteverntiltak, og dette må forklares. Om omsetningsfallet skyldes andre forhold enn smitteverntiltak, så gjelder ikke denne ordningen

Hvorfor er det forskjell på fradraget for statlig kompensasjonsordning og støtte til omstilling utviklingstiltak?

Når bedriften har fått støtte til utviklingstiltak/omstilling knyttet til koronasituasjonen, så er ikke dette støtte som kan brukes til å bedre bedriftens bunnlinje. Slike tilskudd krever at bedriften bruker pengene til å gjøre investeringer for fremtiden. Derfor gir slike tilskudd 50 % mindre fradrag enn den rene kompensasjonsordningen til staten.