Det er to ordninger som nå utlyses:

  1. Det settes av 500 000 kroner til fellestiltak innenfor ordningen kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter. Næringsorganisasjoner eller andre som representerer flere bedrifter som er særlig rammet av smitteverntiltak kan søke. Søknadene skal behandles i Formannskapet 
  2. 5 078 000 kronene settes av til direkte bedriftsstøtte til bedrifter som har hatt en omsetningsnedgang på minst 20 % som følge av smitteverntiltak. Kriterier for ordningen er spesifisert under

Kriterier for ordning 2

  • Bedrifter registrert før 12. mars 2020 og som er berørt av smitteverntiltak
  • Omsetningsfall på over 20 % fra perioden mars 2019 - februar 2020 sammenlignet med perioden mars 2020 - februar 2019
  • Ikke være under konkursbehandling eller avvikling
  • Må drive lovlig og ha betalt skatter, avgifter og forskuddstrekk forfalt før 29. februar 2020
  • Selskaper som er del av et konsern kan søke, men kan kun søke for den delen av virksomheten som er lokalisert i Lillehammer. Tilsvarende kan selskaper med hovedkontor på Lillehammer, men der virksomheten foregår rundt i landet, kun søke om støtte til den delen av virksomheten som foregår i Lillehammer.

På generell basis er ordningen tillitsbasert, og det er en forventning om at søkerne oppgir riktige opplysninger. Det vil bli foretatt stikkprøver, og i tilfeller der det er oppgitt feilaktige opplysninger kan søker miste retten på å motta støtte.

Beregning

Alle søkere som tilfredsstiller kriteriene vil få en andel av beløpet som tildeles, avhengig av hvor stort omsetningsfallet har vært. Her bruker vi et begrept vi kalle justert omsetningsfall, der allerede tildelt kompensasjons hensyntas.

  • Bedriftens andel av 5 078 000 kroner = Bedriftens justerte omsetningsfall / totalt justert omsetningsfall for alle søkeren
  • Justert omsetningsfall beregnes slik:

«Omsetning mars 2019 til februar 2020» minus «omsetning mars 2020 til februar 2021» minus «150 % tildeling fra statlig kompensasjonsordning» minus «150 % tildeling fra runde 1 med kommunal kompensasjonsordning» minus «50 % av tildeling til utvikling/omstilling (eks Innovasjon Norge og kommunens ekstraordinære næringsfondsmidler)»

Søknadsskjema

Søknader sendes inn vi regionalforvaltning.no. Skjemaet er et standardskjema som er forsøkt tilpasset denne ordningen. Dessverre er det ikke mulig å tilpasse 100 %, slik at det må gjøres noen tilpasninger som ikke er helt intuitive. Dette gjelder kostnadsplanen, der du i stedet for kostnader legger inn inntekter for periode 1, inntekter i periode 2, beløp mottatt fra statlig og kommunal kompensasjonsordning og støtte til utviklingstiltak knyttet til korona (typisk Innovasjon Norge eller Lillehammer kommunes utlysninger i 2020). Og det gjelder finansieringsplanen, som ikke er viktig for denne ordningen i det hele tatt, men der summen må være den samme som sum konstnader ellers går ikke søknaden gjennom.

Søknaden sendes inn her: https://www.regionalforvaltning.no/Startside/Velkommen.aspx?Ordning_Id=2710&Cookie=0