Vedtak om høring/offentlig ettersyn

Planutvalget fattet i møte den 17.02.2022 følgende vedtak:

  1. Forslag til detaljreguleringsplan for Roterudtunet, med planbeskrivelse med overvannsplan datert 01.12.2021, planbestemmelser datert 27.10.2021, plankart datert 22.10.2021 legges ut til høring/offentlig ettersyn.
  2. Planutvalget er positive til at boliger tilpasses en mer miljøvennlig livsstil. Planutvalget er likevel ikke sikre på fordelene ved å øke antallet boenheter i dette området, i stedet for å beholde maksimalt antall på 4 boenheter slik det i utgangspunktet er tillatt i Kommuneplanens arealdel. Planutvalget ber høringspartene komme med innspill spesielt på dette, og vil vurdere antall boenheter ved sluttbehandling.
  3. Halvparten av boligene tilrettelegges som bolig for eldre i tråd med Stortingsmelding 15 «Leve hele livet». Her uttrykkes det at kommunen gjennom sin rolle som Plan og reguleringsmyndighet skal bidra til å utvikle et aldersvennlig lokalsamfunn hvor ulike generasjoner møtes.
  4. Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-11.

 
Planforslaget gjelder etablering av Roterudtunet, med inntil 6 nye boenheter. Det skal tilrettelegges for småhusbebyggelse i et økotun, med løsninger som gjør det mulig for beboerne å leve i fellesskap med et lavere klimamessig fotavtrykk.
Området er i Kommuneplanens arealdel avsatt til LNF spredt boligbebyggelse – fremtidig (LSB6), der det tillates inntil 4 nye boenheter. I bestemmelse for fremtidig LSB tillates det en økning i antall boenheter forutsatt planprogram og konsekvensutredning, jf. pkt. 2.10.3.2. 
 
 
Høringsfristen er den 13.04.2022.
 
Hvis du har synspunkter, merknader eller opplysninger til planforslaget sender du dette skriftlig til Lillehammer kommune innen fristen, på en av følgende måter:
postmottak@lillehammer.kommune.no
Postboks 986, 2626 Lillehammer

Spørsmål kan rettes til saksbehandler Mathilde Hjort per e-post:
mathilde.hjort@lillehammer.kommune.no

Tidligere saksgang:

Fastsettelse av planprogram

Planutvalget fattet i møte den 19.08.21 i sak 47/21 følgende vedtak:

  1. Planprogram for detaljreguleringsplan for Roterudtunet, datert 11.08.21, fastsettes.
  2. Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningsloven §4-1.

Planprogrammet gjør rede for formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og deltakere, opplegg for medvirkning og behov for utredninger.

Sakens dokumenter ligger tilgjengelig her: Møte i Planutvalg den 19.08.2021 (lillehammer.kommune.no)

Fastsetting av planprogram er et prosessuelt vedtak og kan ikke påklages etter forvaltningsloven §28.

Planprogrammet gir grunnlag for detaljregulering av Roterud tunet iht. kommuneplanens arealdel 2020-2023 (2030). Det skal nå utarbeides et komplett planforslag. Når tiltakshaver har et komplett planforslag skal dette legges frem for planutvalget for 1. gangs behandling. Dersom planutvalget vedtar å legge planforslaget ut på høring/offentlig ettersyn vil det bli anledning til å komme med merknader. Vedtak om offentlig ettersyn vil bli kunngjort i GD, samt på kommunens hjemmesider. Naboer, hjemmelshavere og berørte myndigheter vil bli tilskrive direkte.

 

Vedlegg

Planprogram

Varsel om oppstart

Det er varslet oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for inntil seks nye boliger på Roterudtunet i Lillehammer kommune, plan-ID 2020p245. Formålet med planen er å tilrettelegge for bolig, i område avsatt i kommuneplanens arealdel til: «LNFR for spredt boligbebyggelse – fremtidig», LSB6.

Fordi det planlegges å øke antall nye boenheter fra 4 til 6 utløses krav til konsekvensutredning iht. plan- og bygningsloven § 4-2 med tilhørende forskrift om konsekvensutredninger.

Frist for å sende merknader til varsel om oppstart var 30.10.2020.

Spørsmål kan rettes til Geir Egilsson, epost: geir.egilsson@asplanviak.no, tlf. 901 88 607

Vedlegg

Varsel om oppstart (brev)

Planavgrensning