Vedtatt politisk
Sammensetningen av arbeidsgruppen har sin bakgrunn i en politisk sak (sak 42/18), vedtatt av kommunestyret 26. april 2018. Her står det: «Det er en forutsetning at begge kjønn er representert og et mål om en balansert representasjon. Videre vil rådmannen tilsikte en aldersmessig fordeling der hovedtyngden av deltagerne fortsatt er i yrkesaktiv alder i 2030». I tillegg beskriver saken at både Ungdoms-OL 2016, idretten, politikken og næringslivet skal være representert i gruppen.

Sammensatt av funksjoner
Når det gjelder styringsgruppen for arbeidet har GD rett i at denne består av menn. Begrunnelsen for dette kan en finne i den samme politiske saken  som er vedtatt av kommunestyret. I saken står det at «I tillegg til arbeidsgruppen settes det ned en styringsgruppe der rådmannen ønsker at følgende deltar: ordfører, opposisjonsleder, fylkesordfører, leder av idrettsrådet, rådmannen». I styringsgruppen er det med andre ord funksjonen som avgjør hvem som skal delta. Per dags dato er det menn som innehar alle disse posisjonene. I arbeidsgruppen har en hatt større frihet til å sette sammen et team basert på personer og ikke funksjoner, og har da kommet frem til en gruppe bestående av 7 kvinner og 8 menn.
 

Audun Amdahl
Leder arbeidsgruppe OL 2030