Hvor og når?  
I tillegg til Fredrik Colletts veg blir det anleggsarbeider i deler av Alf Lundebys veg, Torvald Linds veg, Johan Fliseths veg og Roavegen. Deler av Jean Heibergs veg, søndre del av Markvegen og Messenlivegen vil også bli berørt av omleggingen (se oversiktsbilde). Anleggsarbeidene vil pågå i hele 2017. Arbeidene i sideveiene til Fredrik Colletts veg er planlagt gjennomført i løpet av sommerhalvåret. Dersom værforholdene gjør det vanskelig å å fullføre anleggsarbeidene i 2017 må resterende arbeid gjøres våren 2018.
Eiere av eiendommer med eldre avløpsledninger må regne med et krav om å skifte ut disse i forbindelse med at kommunen skifter sine ledninger. De aktuelle eierne vil motta informasjon om dette i eget brev.
Enkelte av eiendommene i området vil ha behov for vann via provisoriske vannledninger. Det vil skje i ulike tidsperioder under anleggsarbeidet, men den enkelte eiendomseier vil bli kontaktet for nærmere avtale om tidspunkt.

Myke trafikanter
Mange skolebarn benytter Fredrik Colletts veg som skoleveg. Av sikkerhetsmessige grunner har kommunen derfor utbedret gangforbindelsen som ligger parallelt og øst for Fredrik Colletts veg og passasjen vil bli skiltet.
Anleggsarbeidene fører med seg permanente trafikksikkerhetstiltak for myke trafikanter. Gang- og sykkelvegen blir bredere med adskilte baner for gående og syklende. Fotgjengeroverganger blir mer synlige, og den generelle belysningen skal bedres. Busstoppene skal også utbedres, og flere av tiltakene gjelder også sidevegene.

Adkomst til eiendommene
Fredrik Colletts veg blir stengt for gjennomkjøring mens arbeidet pågår. Adkomst til eiendommene blir enten fra nord via Messenlivegen eller fra sør via Hamarvegen/ Åsmarkvegen. Innkjøring til sidevegene og enkeltadkomster fra Fredrik Colletts veg skal opprettholdes under hele anleggsperioden så langt det lar seg gjøre. All trafikkregulering vil bli skiltet.

Informasjon
Lillehammer kommune ønsker å invitere alle beboere langs Fredrik Colletts veg og i nærområdet til et informasjonsmøte i kommunestyresalen i Lillehammer rådhus den
4. januar kl. 19.00. N.B. Inngang fra Jernbanegata. Representanter for Lillehammer kommune og utførende entreprenør vil være til stede. 
Lillehammer vil ellers på vanlig måte varsle berørte eiendomseiere via sms eller via taletelefon for personer med fasttelefon. Dersom mobiltelefonen din er registrert hos arbeidsgiver, må telefonen registreres på www.servicevarsling.no med eget navn og privatadresse for at du skal kunne motta sms-varselet.

 

Ytterligere spørsmål?

Ta kontakt med:
Prosjektleder Kari Myrholt Skårset: 
Tlf: 61 05 10 46/ 481 23 815, e-post: kari.myrholt.skarset@lillehammer.kommune.no

Assisterende prosjektleder Roar Skotvoll
Tlf: 917 49 626, e-post: roar.skotvoll@lillehammer.kommune.no