Foreldrebetaling

Priser i SFO fra 01.01.18:

SFO 100% kr. 2.793
SFO 80% kr. 2.514
SFO 60% kr. 1.955
SFO 50% kr. 1.676
SFO 40% kr. 1.397
SFO 20% kr. 838

Morgenåpent kr. 710

100% - 50% mod kr. 1. 397
100% - 75% mod kr. 698

Kjøp av ekstradager/enkeltdager:
Elever med fast plass: kr. 208 pr. dag pr. barn.
Elever uten fast plass: kr. 252 pr. dag pr. barn

Kjøp av dager i høst-, vinter- og sommerfrien:
Elever med fast plass: kr. 266 pr. dag pr. barn
Elever uten fast plass: kr. 320 pr. dag pr. barn

Annet:   
Matservering er ikke innlagt i tilbudet.
Skoleskyss til og fra SFO reguleres av fylkeskommunens skoleskyssreglement: 

"Det gis ikke skyss til og fra skolefritidsordningen. Funksjonshemmede elever har rett til skyss til/fra SFO." Punkt 1.2.7 i "Regler og rutiner for grunnskoleskyss.

Oppholdstid

Det gis tilbud om 20 %, 40 %, 50 %, 60 %, 80 % og 100 % plass, basert på hele dager over en fast turnus som avtales med skolens SFO. Morgenåpent kan benyttes fritt uansett plasstørrelse.

Det gis også tilbud om å benytte SFO kun om morgenen, unntatt i skolens ferier. For dette betales én pris uavhengig av hvor mange morgener som benyttes. 

Foreldrebetaling:
Foreldrebetalingen vedtas årlig av kommunestyret. Oppholdsavgiften betales med forfall den 20. i hver måned. En avkortning i foreldrebetalingen gis i juni og august ut fra sluttdato i juni og startdato i august. Det betales t.o.m. den dato man har plass i vårhalvåret og f.o.m. oppstartsdato i høsthalvåret. Tilbudet i høst- og vinterferien inngår i månedspris.

Det gis søskenmoderasjon kun på hel plass. Moderasjonen utgjør 50 % reduksjon for 2. barn, og 75 % reduksjon for 3. barn eller flere.

Søk, endre eller si opp plass

Hovedopptaket er 1.april, men det kan søkes om plass hele året

Klikk her for å søke, endre eller si opp plass.

Åpningstid

Ordinær åpningstid er kl. 07.30-16.30. Åpningstiden kan utvides til kl. 07.00-17.00 ved de skolefritidsordningene der det er minst fem barn, som har fast behov for et slikt tilbud. SFO har tre planleggingsdager i året og SFO er da stengt. SFO holder stengt i forbindelse med jul og påske. Det gis heldagstilbud i høst- og vinterferien, samt 1-2 uker etter skoleslutt og 2-3 uker før skolestart. Se kommunal skolerute for nærmere informasjon.

Vedtekter

Vedtekter for skolefritidsordning i Lillehammer kommune