Om tømmetjenesten

Det er Arnkværn Miljø og renovasjon som er kommunens leverandør av septiktømming i Lillehammer, og tømmingen skjer i perioden juli - oktober.Det er viktig at abonnenten sørger for at avløpsanlegget som skal tømmes er lett tilgjengelig. Det vil i forkant av tømming bli sendt ut varsel.

Tømmingen skjer etter følgende plan/turnus:
Gråvann, dvs. alt avløpsvann minus toalettvann, hvert 3. år
Slamavskiller, hvert 2. år
Tett tank, etter behov og ved bestilling men minst en gang per år. Det foretas tvangstømming dersom det ikke er tømt i løpet av de siste 12 måneder. Dette iht. forskrift for slamtømming i Lillehammer.


Eiere av tette tanker kontakter selv ved behov for tømming:
Arnkværn Miljø og Renovasjon
TIf.: 623 55 000
E-post: e-post@arnkvaern.no

Søke om fritak for slamtømming

Dersom en eiendom står ubebodd er det i henhold til forskrift mulig å søke om fritak for tømming. Skriftlig søknad sendes Lillehammer kommune.