Priser, søskenmoderasjon og friplass

PRISER pr.01.01.18
Som følge av budsjettvedtaket for 2018 er prisene justert opp med 2,6% fra 01.01.2018.

Prisene gjelder pr. semester/halvår.

  • Opplæring på instrument 1927,-
  • Kor 1285,-
  • Gitargruppe 1285,-
  • Visuell kunst 1285,-
  • Teater 1285,-
  • Orkester  385,-
  • Instrumentleie 516,-
  • Orkester er gratis for instrumentalelever. Kor er gratis for pianoelever.

Søskenmoderasjon gis slik: (vedtatt i Formannskapet 17.03.15)

1. 30 % reduksjon i prisen for èn undervisningsplass for søsken nr. 2.
2. 75 % reduksjon i prisen for èn undervisningsplass for påfølgende søsken.
3. Moderasjonen gjelder for ett tilbud / èn undervisningsplass pr. elev.
4. Søskenrekkefølgen tar utgangspunkt i dyreste tilbud i kulturskolen.
5. Som søsken regnes søsken registrert på samme adresse i folkeregistret.
6. Søskenmoderasjon trår automatisk i kraft.

Friplass: (vedtatt i Formannskapet 17.03.15 samt justert som følge av budsjettvedtak for 2018)

1. Friplass kan søkes for de som allerede er tatt opp som elever, eller de som søker om opptak som elever ved Lillehammer kulturskole.
2. Det kan søkes om friplass ved Lillehammer kulturskole ut fra følgende grenser for familiens samlete netto skattbare inntekt avhengig av antall hjemmeboende barn under 18 år:
                         Enslig forsørger m/ett barn        kr 269600,-
                         Enslig forsørger m/to barn         kr 331900,-
                         Enslig forsørger m/tre barn        kr 394100,-
                         Par med ett barn                        kr 373300,-
                         Par med to barn                         kr 435600,-
                         Par med tre barn                        kr 497800,-
                         Par med fire barn                       kr 560000,-

3. Siste års ligningsattest(er) må vedlegges søknaden.
4. Det søkes om friplass for ett skoleår om gangen.
5. Det kan søkes om 1 friplass pr. elev.
6. Det søkes på eget søknadsskjema. Klikk her.Friplass søknadsskjema.doc (DOC) (PDF)

Regler for betaling ved utmelding etter frist:
· Mellom frist og semesterstart: 250,- admgebyr
· Fra semesterstart til 15/9 for høstsemesteret og 1/2 for vårsemesteret betales ½-avgift
· Etter 15/9 for høstsemesteret og 1/2 for vårsemesteret betales 1/1 avgift
Utmeldingsfristene er 15/12 for vårsemesteret og 1/6 for høstsemesteret

Søknadsskjema

Alle barn og unge i alderen 4-26 år, bosatt i Lillehammer kommune, kan søke om å bli elev. På kor kan man være med til 26 år, for de andre tilbudene til 19 år (ut videregående skole).

Søknadsfrist: Ordinær søknadsfrist for skoleåret 2017/2018 var 1.juni, men dersom vi har ledig plass på et tilbud tar vi mot søknader.

Ved å klikke på linken under kommer man til det elektroniske søknadsskjema. Når det er ferdig utfylt og sendt inn får man en kvittering på skjermen, og også en e-post som bekrefter søknaden.

TIL SØKNADSSKJEMAET

Hovedopptaket vil skje i løpet av juni, og da får man beskjed om man får plass eller ikke.

Utmelding/ Avslutning av undervisningen: All utmelding må skje skriftlig på e-post, eller via elevportalen i SpeedAdmin. Elever som meldes ut i et påbegynt semester, må betale elevavgiften for hele semesteret. . Nye elever har én prøvetime.