vår

Psykisk helsearbeid og rusomsorg

Lillehammer kommune har et eget tjenesteområde for Psykisk helsearbeid og rusomsorg. Her gis tjenester til mennesker med psykiske problemer og / eller rusproblemer i form av individuell oppfølging, oppfølging i gruppe, behandlings- og aktivitetsrettede grupper og kurs. 
 

Vårt mål er å tilby gode tjenester som skal fremme selvstendighet, tilhørighet og evnen til mestring i eget liv.  Arbeidet vi gjør bygger på aktiv brukermedvirkning, samhandling, tillit og respekt. Vi er opptatt av at alle har ressurser, ingen er bare syke og dette videreformidler vi våre tjenester. De som jobber i tjenesteområdet har ulik utdanning og bakgrunn slik at de kan gi et helhetlig, kunnskapsbasert og godt tilbud. Alle våre tjenester gis, og utvikles i tett samarbeid med tjenestemottakerne, samarbeidspartnere og andre sentrale aktører.

Tjenesteområdet har fra august 2016 ansatt psykolog. Psykologen vil jobbe opp mot tjenesteområdets avdelinger med klientrettet og systemrettet arbeid, samt med veiledning og fagutvikling på ulike nivåer.

Tjenesteområdet har i tillegg en rolle som kunnskapsbase innen fagfeltene og skal være en pådriver for utvikling av et helhetlig og sammenhengende tjenestetilbud. Det etterstrebes at tilbudet skal være lett tilgjengelig og tilpasset den enkeltes behov, enten behovet er forebygging, bistand til mestring eller behandling.

Trenger du hjelp?

 

Hva kan vi tilby?
Bo- og oppfølgingstjenester
Psykisk helseteam                                                                                                                                                                                                                                               Ekstern veiledning
Psykososialt kriseteam
Villa Utsikten, et møtested med ulike aktivitetstilbud

Tvangstiltak ovenfor rusmiddelavhengige § 10
Tjenesteområdet har ansvar for utøvelse av kapittel 10  i Helse- og omsorgstjenesteloven, som omhandler tvangstiltak ovenfor rusmiddelavhengige. Henvendelser i forbindelse med tvangstiltak skal rettes til Bo- og oppfølgingstjenesten i Lars Skrefsrudsgate på telefon 902 51 514.

Les mer om våre tjenester og tilbud ved å trykke på linkene over.
Se også vår Facebook-side.

Hvor henvender du deg?
Du kan selv ta kontakt med Tildelingsenheten for helse- og sosialtjenester. Din behandler eller fastlege kan også henvise til Tildelingsenheten. Her vil du og en saksbehandler i felleskap komme frem til hva som kan være et godt tilbud for deg.

KID kurs arrangeres nå også i samarbeid med Øyer kommune.  Kurset holdes på Lillehammer og tilbys til innbyggere både i Lillehammer, Øyer, Gausdal og Ringebu.
Se her vår KID brosjyre for mer informasjon.