Kommunens overordnede folkevalgte organer 2015-2019

Kommunestyret – 47 representanter: I utgangspunktet er all kommunal beslutningsmyndighet (med noen få unntak) tillagt kommunestyret. Kommunestyret kan i stor utstrekning delegere myndighet og avgjørelser til underliggende utvalg, ordfører og administrasjon. I praksis er kommunestyrets oppgaver derfor konsentrert rundt overordnede og prinsipielle spørsmål.

Formannskapet – 13 medlemmer: Er kommunens driftsstyre og har beslutnings- eller innstillingsmyndighet i en rekke saker som angår kommunens daglige drift. Formannskapet skal også legge fram forslag til økonomiplan (4 år) og årsbudsjett for kommunestyret. I Lillehammer fungerer formannskapet i tillegg som kommuneplanutvalg, og har ansvar for næringssaker.
 
Utvalg for plan og samfunnsutvikling
–  11 medlemmer: Er et fast utvalg for plansaker som kommunen er pålagt å ha etter plan- og bygningsloven. Utvalget legger arealplaner ut på høring og har innstillingsrett overfor kommunestyret, som gjør endelig vedtak i slike saker. I tillegg behandler planutvalget dispensasjoner fra kommuneplanen i byggesaker, samt klager på vedtak fattet av administrasjonen.

Fagutvalg – 9 medlemmer: For perioden 2015-2019 har kommunestyret vedtatt å ha to fagutvalg; Fagutvalg for oppvekst, utdanning og kultur og fagutvalg for helse og omsorg. Fagutvalgene har ikke beslutningsmyndighet, men gis oppdrag av formannskapet eller kommunestyret i forold til å drøfte og innstille i større utrednings- og plansaker.

Kontrollutvalget – 5 medlemmer: Kontrollutvalget skal påse at kommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte, at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger (forvaltningsrevisjon). I Lillehammer er det tradisjon for at opposisjonen har flertallet, inkludert leder og nestleder i Kontrollutvalget.