Fysisk aktivitet og naturopplevelse - forside

Høring/offentlig ettersyn

Fysisk aktivitet og naturopplevelse 2018-2021

Planen skal være styrende for forvaltning og prioritering innenfor park-, idretts- og friluftssektoren i Lillehammer kommune. Planens handlingsprogram danner grunnlag for prioritering av spillemiddelsøknader fra Lillehammer kommune i perioden 2018-2021.
Frist for merknader/innspill er 5.januar 2018.
2017-11-15
Planområde

Høring/offentlig ettersyn

Lillehammer vannverk

Hensikten med planen er å legge til rette for etablering av nytt vannverk på Hovemoen. Frist for uttalelse er den 22. desember.

2016-12-08
ill

Vedtatt reguleringsplan

Nordre Ål skole

Planen legger til rette for bygging av ny barneskole for Kringsjå og Ekrom skolekrets. Planen ble vedtatt i kommunestyret 26.10.17. Klagefrist er 30.11.17.
2017-06-02
ILL

Vedtatt reguleringsplan

Kringsjåvegen 188 med del av Kringsjåvegen

Planforslaget legger opp til en utvikling av eiendommen Kringsjåvegen 188, med mulighet for fire boenheter. Samtidig legges det til rette for fortau langs deler av Kringsjåvegen. Planen ble vedtatt i kommunestyret 26.10.17. Klagefrist er 30.11.17.
2017-04-04
Plankart

Varsel om oppstart / Offentlig ettersyn

Holsjordet

Det søkes om mindre endring av reguleringsplanen for Holsjordet vedtatt 17.12.1992. I forbindelse med oppføring av en garasje er det oppdaget at innregulert gangvei / grøntområde er oppført noe lenger sør enn i gjeldende reguleringsplan. Frist for uttalelse er den 24. november 2017.
2017-10-20
Kart Rosenlund

Offentlig ettersyn

Rosenlund bydelssenter

Reguleringsplanen gjelder en endring av gjeldene plan for endringene er økte byggehøyder og justerte bygge- og formålsgrenser. Hensikten med reguleringsendringen er å legge til rette for flere kontorarbeidsplasser innenfor planområdet. Utvalg for plan og samfunnsutvikling fattet i møte den 12.10.17 vedtak om å legge ut reguleringsplanen for Rosenlund bydelssenter ut på offentlig ettersyn. Frist for uttalelse er den 8. desember 2017.
2017-10-20
ill

Varsel om planoppstart

Jørstadmoen skole og Jorekstad

Planen skal legge til rette for en helhetlig trafikk- og parkeringsløsning tilknyttet Jørstadmoen skole og Jorekstad. Merknadsfrist er 1. desember.
2017-10-17
Illustrasjon Langbakken 60

Offentlige ettersyn

Langbakken 54-60

Planforslaget legger til rette for nye boliger øverst i Langbakken, ved Langbakken 54-60. Adkomst til nye boliger vil skje via Langbakken fra Høstmælingsvegen. Planen legger til rette for at adkomstvegen kan deles mellom kjøreveg og fortau. Planen ligger til offentlig ettersyn med frist for uttalelse den 12. november 2017.
2016-08-25

Del av Høgfjellia vest

Planområdet inkluderer den vestlige delen av reguleringsplan for Høgfjellia, samt vegareal langs skihyttevegen frem til nordsetervegen. Bakgrunnen for planarbeidet er å få en bedre utnyttelse av ubebygde tomter, anlegge vinterveg og legge inn vann og avløp. Det er varslet oppstart, og frist for uttalelse var den 18.10.17.
2017-10-27

Administrativ endring

Hovemoen grusuttak

Hensikten med planarbeidet er å omregulere et mindre område SB1 fra «parkbelte i industriområde» og «bevaring av anlegg» til det omkringliggende formålet masseuttak/industri/forretning/kontor. Det krever frigivelse av kulturminnet med ID:89595, som er et tjærebrenningsanlegg. Oppland fylkeskommunes kulturarvenhet har sagt seg positive til å frigi kulturminnet, men påpeker at det vil bli nødvendig med en utgraving av anlegget. Saken har vært på høring.
2017-10-26