Høring - forskrift om langtidsplass i sykehjem

Lillehammer kommune legger nå ut på offentlig høring forslag til forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester. Høringsfrist 21.juli 2017.


Utkastet til forskrift inneholder blant annet regler for hva som skal være grunnlaget for å få tildelt sykehjemsplass eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns omsorg i kommunen, og hvilke kriterier som skal ligge til grunn for en slik plass.

I tråd med vedtak i fagutvalg for helse og omsorg 7. juni 2017 legges saken ut på offentlig høring med seks ukers frist fra kunngjøring.

Kommunestyret skal behandle den nye forskriften i august. 

Forslag til lokal forskrift (høringsutkast)

Saksframlegg til møte i fagutvalg for helse og omsorg 7. juni 2017

Pasient- og brukerrettighetsloven

Helse- og omsorgstjenesteloven

 

Høringsfrist 6. august 2017.

Høringssvar kan sendes på e-post til postmottak@lillehammer.kommune.no eller som brev til Lillehammer kommune, Postboks 986, Storgata 51, 2626 Lillehammer.