Det foreligger en arealplan for alle eiendommer i kommunen. Dette kan være både overordnet kommuneplan og lokal reguleringsplan. Planen viser hvordan eiendommen din kan utnyttes, og er juridisk bindende. Hvis du ønsker å bygge noe annet enn det arealplanene legger opp til, må du derfor søke om dispensasjon eller om endring av plan.

Dispensasjon er unntaket

Alle arealplaner har vært gjennom en lang politisk prosess med overordnet planlegging av områder, med medvirkningsmulighet fra naboer og offentlige og private organisasjoner som har interesse i planen. En plan skal være forutsigbar, slik at folk skal vite hva som gjelder i sitt område. Dispensasjon skal derfor bare unntaksvis benyttes.

Kommunen kan gi dispensasjon hvis:

  • Hensikten med arealplanen ikke blir vesentlig tilsidesatt, og
  • Fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene.

Dispensasjonssøknaden skrives som et vanlig brev og sendes til kommunen. Søknaden skal si hva det dispenseres fra og dispensasjonen må begrunnes.