Illustrasjon

Barnehageforvaltningen

Lillehammer kommunes barnehagetilbud består av 29 barnehager. Dette er både kommunale og ikke-kommunale barnehager. Vi har store og små barnehager og barnehager med ulike satsningsområder og pedagogisk profil. Eksempler på dette er: familiebarnehager, natur og friluftsbarnehager, idrettsbarnehage, steinerbarnehage og barnehager med fokus på kunst, kultur og musikk. Se forøvrig barnehagenes hjemmesider. Alle barnehagene samarbeider tett om å gi innbyggerne et best mulig barnehagetilbud gjennom blandt annet samordnet opptak.

 

Søknadsfrist for hovedopptak 1. mars.

Søkerportal

 

Muligheter for reduksjon i foreldrebetaling for familier med lav inntekt

Informasjon om ordningen:

Spørsmål og svar om ordningen

Informasjon om opptak

Hovedopptak:

Lovfestet rett til barnehageplass §12 a:

  • Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes barnehageplass, har etter søknad rett til plass i barnehage fra august.
  • Barn som fyller ett år i september eller oktober det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til plass i barnehage innen utgangen av måneden barnet fyller ett år.

Nytt fra 2017:

  • Barn som fyller ett år i november det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage innen utgangen av november.

Retten til plass forutsetter at det er søkt om barnehageplass innen 1. mars.

Barnet har rett til plass i den kommunen der de er bosatt (eller vil være bosatt ved barnehageårets start)

I Lillehammer kan foreldre med barn født i september, oktober eller november velge å la barnet begynne i barnehagen i august eller i den måneden barnet fyller ett år.

Søknader for barn fra nabokommuner, og som ikke flytter til Lillehammer, blir vurdert i etterkant av hovedopptak og vil kunne få plass hvis det fortsatt er ledige plasser.

 

Løpende opptak (utenom hovedopptak):

Søknader som kommer inn etter hovedopptaket settes på venteliste. Plasser som blir ledige i løpet av barnehageåret besettes fortløpende etter venteliste i tråd med kriterier for opptak.

Foresatte som søker barnehageplass utenom hovedopptak oppfordres til å ta kontakt med den enkelte barnehage. Lillehammer kommune har som mål at en barnehageplass tildeles ca. 10 uker før ønsket oppstartdato hvis det er ledig kapasitet. 

 

Opptakskrets og opptakskriterier:

Lillehammer kommune defineres som en opptakskrets.

Følgende grupper er prioritert:

1. Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritet ved opptak i barnehage.

Barn som det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenester §§ 4-12 og 4-4

annet og fjerde ledd, har rett til prioritet ved opptak i barnehage (§ 13 i barnehageloven).

2. Barn/familie som er anbefalt plass etter faglig vurdering, gitt av lege, helsesøster, barneverntjenesten e.l.

3. Søsken av barn som går i barnehagen.

4. Barn fra barnehagens nærmiljø

Når søkere står likt foretas trekning.

Ved opptak til barnehagene skal det foretas en total vurdering av barnets situasjon og miljøet i barnehagen.

Klagerett:

Ved hovedopptak kan søker klage over tildelt plass hvis de ikke har fått oppfylt første eller andre ønske jfr. Forskrift om saksbehandlingsregler § 6.

Det er viktig at det oppgis hvilken barnehage det helst ønskes plass i og minst to alternativ. Din søknad vil først bli vurdert i den/de barnehagene du har prioritert, men du vil også komme i betraktning i de andre barnehagene.

Oppsigelse/endring av barnehageplass

Kommunale barnehager: Oppsigelsesfristen på barnehageplass er 2 mnd, fra den 1. i påfølgende måned, den samme fristen gjelder ved bytte av barnehage og evt. reduksjon/økning av barnehageplassen.

Ikke-kommunale barnehager: Se den enkelte barnehages vedtekter.

Oppsigelse og eventuell endring av plass-størrelse i både kommunale og ikke-kommunale barnehager registreres av foresatte på Lillehammer kommunes hjemmeside.

I perioden 01.06 til 31.08 behandles ikke saker om endring av barnehageplass.

OPPTAKSPERIODE OG OPPSIGELSESFRIST:

Barnehageåret regnes fra 1.august til 31.juli.

Hovedopptaket og eventuelt bytte av barnehage fra 1.august har søknadsfrist 1.mars.

De som ikke får tilbud om første eller andre ønske ved hovedopptak gis rett til prioritet for overflytting til ønsket barnehage Jfr. Lov om barnehager, forskrift om saksbehandlingsregler §9. Avgivende barnehages oppsigelsestid skal ivaretas.

Løpende opptak foretas gjennom året ved ledighet i plasser og tilbys tidligst ti uker før ønsket oppstartdato.

Et eventuelt ønske om å bytte barnehage behandles som en ny søknad og avgivende barnehages oppsigelsestid skal ivaretas.